میرزا ابوالحسن سلطان الاطباء

میرزا ابوالحسن سلطان الاطباء

شهرت :

ملک الاطباء
تاریخ وفات :
5/07/1269
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند میرزا محمد ملک الاطبا احمدآبادی، از پزشکان معروف اصفهان، که نسب به میرزا جلال الدین محمد، حکیم باشی عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی می رساند. وی در 5 رجب 1269ق وفات کرد. سنگ مزارش به خط آقا زین العابدین اشرف الکتاب است.
مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمّد احمدآبادی معروف به ملک الاطباء از پزشکان معروف اصفهان است. حاج علی اکبر نواب شیرازی در « تذکرة دلگشا» نام او را ذکر کرده و می نویسد:« از اعیان دارالسلطنة اصفهان خلد بنیان و از جملة اطبای حاذق آن سامان است و چون بیت الشرف مسکنش محلة احمدآباد اصفهان است به احمدآبادی اشتهار یافته. آدمی است بی عدیل و رفیعی است بی بدیل، جالینوس زمان است و سقراط دوران. از علوم عقلی با نصیبی است او فرو از مراتب طبی با بهرة بی مر. در ثبات دوستی وحید است و در مراحل صدق و صفا، فرید. محاسن اخلاقش زیاده از آن است که شرح توان نمود. از سرکار شاهنشاهی ملقب به ملک الاطباء و کمالاتش افزون از حد احصاست. به مقتضای وزن فطری، گاهی بر سبیل اتفاق شعری می گوید».
به نوشتة همایی: «سلطان الاطباء در عهد خود بسیار معروف و محترم بوده و از اجداد خاندان محترم ثقفی محلة احمدآباد که به خانواده طبیبان مشهورند به شمار می رود و نسب آنان به میرزا جلال الدین محمّد، حکیم باشی عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی صاحب کتاب « دستور جلالی»، مدفون در بقعة مدرسة جلالیة احمد آباد، از ابنیة خیریة خود میرزا جلال، می پیوندد و از آن تاریخ تا کنون، پشت به پشت، اطبای نامدار ایران و حافظ و مروج فنون طب قدیم بوده اند».
میرزا ابوالحسن سلطان الأطباء در پنج شنبه پنجم رجب 1269 ق وفات کرد و در داخل بقعة تکیة مادرشاهزاده مدفون شد.
سنگ نوشتة مزار او به خط ثلث خوشنویس نامی آقا زین العابدین اشرف الکتاب اصفهانی است. در حاشیة اشعار، ماده تاریخ از میرزا محمّد علی مسکین اصفهانی شاعر مشهور است که به خط نستعلیق بسیار خوش بدون امضاء کتابت شده و استاد همایی احتمال داده که از خطوط خوشنویس نامی میرزا عبدالرحیم افسر شاگرد آقا محمد باقر سمسوری و یا از خود سمسوری باشد.
در سانحة سال وفاتش پی تاریخ / زد دست خرد این رقم نغز نکو فال
از خامة مسکین که به اعلام مؤید / سلطان بجنان برده سرا پردة اقبال
همنام صاحب عنوان، میرزا ابوالحسن سلطان الاطباء نامی، فرزند میرزا عبدالکریم ملک الاطباء متوفی1304ق و مدفون در صحن شرقی تکیة آباده ای را می شناسیم و همچنین میرزا احمد سلطان الاطباء پدر میرزا محمد طبیب مدفون در تکیة آباده ای می باشد.