نجفقلی عشاقی سیار

نجفقلی عشاقی سیار

شهرت :

عشاقی سیار
تاریخ وفات :
1362/02/10
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
متخلص به «سیار» از ادبای معاصر اصفهان است. در سال 1286ش به دنیا آمد. وی از اعضای انجمن ادبی کمال بوده و از دوستان و معاصرانش می توان به شکیب اصفهانی، صغیر، پروانه و مشفق اشاره کرد. وی روزگارش را به شغل کفاشی می گذراند و طبع شعرش روان و در سرودن انواع فنون شعری بویژه غزل تسلط داشت. در اشعارش مضامینی چون امید، مهر و محبت، عشق، مطالب اخلاقی و عرفانی به خصوص مدح اهل بیت (علیه السلام) و ائمه معصومین( علیهم السلام) فراوان دیده می شود.
مجموعه ای از اشعار وی شامل غزلیات و قصاید به انضمام تضمین دوازده بند مصیبت محتشم کاشانی در سال 1347ش به نام «اندیشه های سیار» به چاپ رسیده است.
سرانجام این شاعر ادیب در 10 اردیبهشت 1362ش درگذشت و در ضلع شرقی قبرستان لسان الارض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
متخلص به «سیار» از ادبای معاصر اصفهان است. در سال 1286ش به دنیا آمد. وی از اعضای انجمن ادبی کمال بوده و از دوستان و معاصرانش می توان به شکیب اصفهانی، صغیر، پروانه و مشفق اشاره کرد. وی روزگارش را به شغل کفاشی می گذراند و طبع شعرش روان و در سرودن انواع فنون شعری بویژه غزل تسلط داشت. در اشعارش مضامینی چون امید، مهر و محبت، عشق، مطالب اخلاقی و عرفانی به خصوص مدح اهل بیت (علیه السلام) و ائمه معصومین( علیهم السلام) فراوان دیده می شود. از جملة اشعار او تضمین مرثیه محتشم کاشانی است همچنین از اشعار مدح حضرت علی ( ع) است:
زد هاتفی بگوش دل از غیب این ندا / کز جان بگوی مدح علی، شاه اولیا
شاهی که گاه بخشش و بذل و عطای او / باشد هزار حاتم بر درگهش گدا
مولای دین که ختم رُسل در غدیر خم / خواندش وصی خویش به فرمان کبریا
سیار رنج بیهده بر خود چه میدهی / کو آنکه حق مدح علی را کند ادا
مجموعه ای از اشعار وی شامل غزلیات و قصاید به انضمام تضمین دوازده بند مصیبت محتشم کاشانی در سال 1347ش به نام «اندیشه های سیار» به چاپ رسیده است.
سرانجام این شاعر ادیب در 10 اردیبهشت 1362ش درگذشت و در ضلع شرقی قبرستان لسان الارض به خاک سپرده شد. ماده تاریخ حک شده بر مزارش چنین است:
تاریخ وفات اوست در این مصرع سیار که بود آدمی نیک سرشت