پهلوان حسین شیرسید

پهلوان حسین شیرسید

شهرت :

پهلوان حسین
تاریخ وفات :
24/04/1340
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فرزند سید علی، از مشهورترین دلاورمردان اصفهانی در اواخر عهد قاجار، که علاوه بر قدرت بدنی وصف ناشدنی، تقوا و زهد او زبانزد بوده است. پهلوان در24 ربیع الثانی1340ق فوت نمود
مشروح زندگی نامه
فرزند سید علی، از مشهورترین دلاور مردان اصفهان در اواخر عهد قاجار بوده است.علاوه بر قدرت بدنی وصف ناشدنی پهلوان حسین شیرآقا، تقوا و زهد و پاکدامنی او در اصفهان زبانزد خاص و عام بود. وی را مستجاب الدعوه نیز خوانده اند، آن گونه که در هنگام ورزش و عرق ریختن، مردم عرق پیشانی او را برای تبرک با دستمال پاک کرده می بردند. تُنکة باستانی او در سر زانوها دارای میخچه-های پهلوانی بود و کسی را با وی یارای زور آزمایی نبود. وی سر دستة هیأت عزاداری تکیة حاج میرزا داوود اصفهان بود و قمه های پهلوانی او در این هیأت و طوقش باقی مانده است. او زورخانة محلة باباقاسم را بنیان گذاشته بود که پهلوانان بسیاری از آنجا برخاسته-اند؛ از آن جمله پهلوان اسد اصفهانی، از پهلوانان معروف اصفهان، بوده است.
وی در روز یک شنبه 24 ربیع الثانی 1340ق فوت و در تکیة لسان الارض در کنار مزار پهلوان حسینعلی پینه دوز به خاک سپرده شد. پهلوان حسینعلی خود از پهلوانان نامی اصفهان بوده که از قرار معلوم صاحب آوازی خوش نیز بوده و به انواع دستگاه های موسیقی آشنا بوده است.
سنگ مزار پهلوان شیر حسین که شامل تندیس وی و وسایل زورخانه بود تا چند سال قبل موجود بود که متأسفانه در مرمت های این تکیه از بین رفته است.