میرزا محمدعلی طبیب

میرزا محمدعلی طبیب

شهرت :

میرزا محمدعلی طبیب
تاریخ وفات :
1/09/1291
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند حاجی محمد از طبیبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. وی در اول رمضان1291ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده پشت دیوار بقعه مدفون گشت.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاجی محمد از طبیبان اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. وی در اول رمضان1291ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده پشت دیوار بقعه مدفون گشت.