سید ابوالحسن عاملی

سید ابوالحسن عاملی

شهرت :

سید ابوالحسن عاملی
تاریخ وفات :
1/01/1314
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند سید صدرالدین عاملی، عالم زاهد ربانی. در سال 1243ق متولد شد. از تحصیلات و مقام علمی او اطلاعی در دست نیست؛ ولی در منابعی که نامش ذکر شده، به زهد و تقوا و عبادت او اشاره شده و از این جهات مورد ستایش فراوان واقع گشته است.
این عالم ربانی در سال 1314ق در اصفهان وفات کرد و در صحن تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید صدرالدین عاملی، عالم زاهد ربانی. در سال 1243ق متولد شد. از تحصیلات و مقام علمی او اطلاعی در دست نیست؛ ولی در منابعی که نامش ذکر شده، به زهد و تقوا و عبادت او اشاره شده و از این جهات مورد ستایش فراوان واقع گشته است.
سید حسن صدر می نویسد: « کان من العلماء الربانیین المتجردین للمعارف و العبادة و الزهد ولانزواء و ترک المعاشرة. لم اره ولکنی سمعت اوصافه الحمیدة من الاهل والارحام خصوصا من اخیه السید حجت الاسلام السید اسماعیل الصدر».
این عالم ربانی در سال 1314ق در اصفهان وفات کرد و در صحن تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.