سید محمدرضا غروی چهارسویی

سید محمدرضا غروی چهارسویی

شهرت :

غروی چهارسویی
تاریخ وفات :
25/06/1397
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند آقا جمال الدین بن آقا میرزا محمد هاشم موسوی چهارسویی، از علمای معاصر اصفهان در سال1308ق در اصفهان متولد گردیده، نزد علمای این شهر تحصیل علوم کرد. پس از فوت پدر به جای ایشان در مسجد نو چهارسو شیرازی ها معروف به « مسجد آقا میرزا محمد هاشم» اقامه جماعت نموده و تا آخرین سالهای عمر ادامه داد. سرانجام در 25 جمادی الثانی1397ق در اصفهان وفات یافته، در قسمت ورودی تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.
فرزندش سید محمد باقر، متولد1331ق نیز از فضلای اصفهان به شمار می رفت. وی در 1405ق فوت و در کنار پدر به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا جمال الدین بن آقا میرزا محمد هاشم موسوی چهارسویی، از علمای معاصر اصفهان در سال1308ق در اصفهان متولد گردیده، نزد علمای این شهر تحصیل علوم کرد. پس از فوت پدر به جای ایشان در مسجد نو چهارسو شیرازی ها معروف به « مسجد آقا میرزا محمد هاشم» اقامه جماعت نموده و تا آخرین سالهای عمر ادامه داد. سرانجام در 25 جمادی الثانی1397ق در اصفهان وفات یافته، در قسمت ورودی تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.
فرزندش سید محمد باقر، متولد1331ق نیز از فضلای اصفهان به شمار می رفت. وی در 1405ق فوت و در کنار پدر به خاک سپرده شد