ملا محمد فاضل اردستانی

ملا محمد فاضل اردستانی

شهرت :

فاضل اردستانی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه آرامگاه عطاءالملک دهش
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
عالم فاضل و فقیه ماهر از دانشمندان قرن یازدهم هجری، از زندگی و اساتید و وفات او در منابع عهد صفوی و پس از آن چیزی مشاهده نشد. شیخ آقابزرگ تهرانی از کتابت « مجموعه ای از فتاوای محقق کرکی» و رساله ها و مطالب دیگر در سال1078ق توسط محمد فاضل اردستانی خبر می دهد و می نویسد که این نسخه در مدرسة آقا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در نجف موجود بوده است
در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی نیز نسخه ای از « ترجمه و شرح آیات الاحکام» را به مولی محمد فاضل اردستانی نسبت داده اند که به فارسی نوشته شده؛ لکن تاریخ تألیف، نام کاتب و تاریخ کتابت در آن ذکر نشده است.
سید مصلح الدین مهدوی از مزار وی در تخت فولاد نزدیک آرامگاه عطاءالملک دهش نام می برد و می نویسد: « در قسمت غربی تخت فولاد نزدیکی تکیة عطاءالملک وسط یکی از باغات سکویی است که در آن چند قبر موجود است، در وسط، قبر فاضل اردستانی است». امروز در مکانی که نام برده شده، مسجدی به نام مسجد فاضل برپا شده است.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل و فقیه ماهر از دانشمندان قرن یازدهم هجری، از زندگی و اساتید و وفات او در منابع عهد صفوی و پس از آن چیزی مشاهده نشد. شیخ آقابزرگ تهرانی از کتابت « مجموعه ای از فتاوای محقق کرکی» و رساله ها و مطالب دیگر در سال1078ق توسط محمد فاضل اردستانی خبر می دهد و می نویسد که این نسخه در مدرسة آقا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در نجف موجود بوده است
در کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی نیز نسخه ای از « ترجمه و شرح آیات الاحکام» را به مولی محمد فاضل اردستانی نسبت داده اند که به فارسی نوشته شده؛ لکن تاریخ تألیف، نام کاتب و تاریخ کتابت در آن ذکر نشده است.
سید مصلح الدین مهدوی از مزار وی در تخت فولاد نزدیک آرامگاه عطاءالملک دهش نام می برد و می نویسد: « در قسمت غربی تخت فولاد نزدیکی تکیة عطاءالملک وسط یکی از باغات سکویی است که در آن چند قبر موجود است، در وسط، قبر فاضل اردستانی است». امروز در مکانی که نام برده شده، مسجدی به نام مسجد فاضل برپا شده است.