آقا محمدباقر قزوینی

آقا محمدباقر قزوینی

شهرت :

حاج آقا باقر دردشتی
تاریخ وفات :
8/04/1363
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
معروف به حاج آقا باقر دردشتی فرزند حاج محمد جواد بن حاج آقا محمد بن حاج محمد ابراهیم قزوینی، در اصفهان متولد و نزد جمعی از بزرگان و مدرسان شاگردی نمود. در مسجد آقا نور به اقامة نماز جماعت پرداخته و در محلة دردشت مرجع امور شرعی مردم بود. وی داماد آقا جلال الدین نجفی مسجدشاهی بود.
سرانجام در شب سه شنبه 8 ربیع الثانی 1363ق وفات یافت و در تخت فولاد، در تکیه ای مخصوص به نام خودش، حاج آقا باقر، که در این اواخر به تکیة خلیلیان معروف است، در تخت فولاد مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
معروف به حاج آقا باقر دردشتی فرزند حاج محمد جواد بن حاج آقا محمد بن حاج محمد ابراهیم قزوینی، در اصفهان متولد و نزد جمعی از بزرگان و مدرسان شاگردی نمود. در مسجد آقا نور به اقامة نماز جماعت پرداخته و در محلة دردشت مرجع امور شرعی مردم بود. وی داماد آقا جلال الدین نجفی مسجدشاهی بود.
سرانجام در شب سه شنبه 8 ربیع الثانی 1363ق وفات یافت و در تخت فولاد، در تکیه ای مخصوص به نام خودش، حاج آقا باقر، که در این اواخر به تکیة خلیلیان معروف است، در تخت فولاد مدفون شد.