میرزا رحیم کلانتر

میرزا رحیم کلانتر

شهرت :

کلانتر
تاریخ وفات :
29/09/1295
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا محمدعلی موسوی از سادات حکیم سلمانی اصفهانی منسوب به امام موسی کاظم علیه السلام. شاعر و ادیب فاضل و از چهره-های قرن سیزدهم هجری است.
او مردی شریف، نجیب و کریم الطبع بوده و حمام و بازارچه کلانتر در کوچة گلبهار اصفهان منسوب به اوست. استاد همایی در مقدمه «دیوان طرب» می نویسد:«میرزا رحیم کلانتر پدر حاج میرزا محمدعلی از رجال محترم و معروف اصفهان، مردی بسیار نجیب و شریف و کریم الطبع بود. چنانکه مشهور است در اثر اهانت و سوء ادب که از طرف ظل السلطان حاکم وقت در حق وی رفت از غصه هلاک شد».
سرانجام در جمعه غرة رمضان 1295ق وفات یافت و در تکیة خاندان کلانتر در تکیة ملک پایین پای میرزا عبدالباقی طبیب مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدعلی موسوی از سادات حکیم سلمانی اصفهانی منسوب به امام موسی کاظم علیه السلام. شاعر و ادیب فاضل و از چهره-های قرن سیزدهم هجری است.
او مردی شریف، نجیب و کریم الطبع بوده و حمام و بازارچه کلانتر در کوچة گلبهار اصفهان منسوب به اوست. استاد همایی در مقدمه «دیوان طرب» می نویسد:«میرزا رحیم کلانتر پدر حاج میرزا محمدعلی از رجال محترم و معروف اصفهان، مردی بسیار نجیب و شریف و کریم الطبع بود. چنانکه مشهور است در اثر اهانت و سوء ادب که از طرف ظل السلطان حاکم وقت در حق وی رفت از غصه هلاک شد».
سرانجام در جمعه غرة رمضان 1295ق وفات یافت و در تکیة خاندان کلانتر در تکیة ملک پایین پای میرزا عبدالباقی طبیب مدفون شد. سنگ مزارش به خط میرزا فتح الله جلالی و مرثیه و ماده تاریخ وفاتش از حاج میرزا بهاء خواجویی شاعر اصفهانی بر سنگ مزارش آمده است:
سروش گفت بها را برای تاریخش
کلانتری جنان را رحیم داد بدو
حاج میرزا علی انصاری هم تاریخ وفات او را چنین گفته است:« درود رحمان بر جان میرزای رحیم».