میرزا علی کمیلی خواجویی

میرزا علی کمیلی خواجویی

شهرت :

کمیلی خواجویی
تاریخ وفات :
23/09/1388
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا خلیل به سال 1269ش در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. وی از طلاب علوم دینی مدرسة جده بوده است. پس از اتمام تحصیلات به توصیة امام جمعة اصفهان مکتب خانه ای جهت دانش آموزان نزدیک منزل امام جمعه برپا می کند. در سال1301ش در محله پاقلعه مدرسه ای به نام مدرسة اسلامی را تأسیس می کند.
این مدرسه با فوت همسر میرزا علی کمیلی به تعطیلی منجر می شود و میرزا علی چند سال بعد با اجازة آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به استخدام آموزش و پرورش در می آید و جزو معلمان مدرسة کازرونی اصفهان با مدیریت آقا میرزا جمال الدین مجلسی در می آید. میرزا علی سپس در سال 1328ش با تشویق آموزش و پرورش، مدرسة جدیدی در منزل شخصی خود به نام دبستان ملی مجمر ( اسلامی سابق) برپا می کند.
سرانجام میرزا علی کمیلی در 23 رمضان 1388ق فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده می شود.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا خلیل به سال 1269ش در خانواده ای روحانی در اصفهان به دنیا آمد. وی از طلاب علوم دینی مدرسة جده بوده است. پس از اتمام تحصیلات به توصیة امام جمعة اصفهان مکتب خانه ای جهت دانش آموزان نزدیک منزل امام جمعه برپا می کند. در سال1301ش در محله پاقلعه مدرسه ای به نام مدرسة اسلامی را تأسیس می کند و در سال 1303ش در این مدرسه جشن نیمة شعبان به صورت مفصل از طرف اهالی محل و اداره فرهنگ برپا می شود و تصویر این جشن توسط میرزا مهدی چهره نما گرفته شده و در زیر عکس نوشته شده بود « مبارک باد جشن نیمة شعبان بدارالعلم اسلامی».
این مدرسه با فوت همسر میرزا علی کمیلی به تعطیلی منجر می شود و میرزا علی چند سال بعد با اجازة آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به استخدام آموزش و پرورش در می آید و جزو معلمان مدرسة کازرونی اصفهان با مدیریت آقا میرزا جمال الدین مجلسی در می آید. میرزا علی سپس در سال 1328ش با تشویق آموزش و پرورش، مدرسة جدیدی در منزل شخصی خود به نام دبستان ملی مجمر (اسلامی سابق) برپا می کند. از معلمان این مدرسه، شیخ محمدتقی هاشمی دهسرخی و برادرش آقا محمد حسن هاشمی را می توان ذکر کرد.
سرانجام میرزا علی کمیلی در 23 رمضان 1388ق فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده می شود.