سید محمدداود مرعشی

سید محمدداود مرعشی

شهرت :

مرعشی
تاریخ وفات :
1/01/1133
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا عبدالله بن میرزا محمدشفیع مستوفی. در سال1065ق متولد شده و در اصفهان علم آموخته و به مناسبت مقام علم و فضل و سیادت به منصب استیفای کل ممالک منصوب شده و پس از 11 سال در سال 1110ق به منصب تولیت آستان قدس رضوی مفتخر شده و با همشیرة شاه سلطان حسین (شهربانو بیگم دختر شاه سلیمان) ازدواج نموده و در اصفهان ساکن شد تا اینکه در سال 1133ق وفات یافت و در تکیة مخصوص که برای خود در لسان الارض واقع در تخت فولاد احداث کرده بود، دفن شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا عبدالله بن میرزا محمدشفیع مستوفی موقوفات معروف به میرزا داود متولی. در سال1065ق متولد شده و در اصفهان علم آموخته و به مناسبت مقام علم و فضل و سیادت به منصب استیفای کل ممالک منصوب شده و پس از 11 سال در سال 1110ق به منصب تولیت آستان قدس رضوی مفتخر شده و با همشیرة شاه سلطان حسین (شهربانو بیگم دختر شاه سلیمان) ازدواج نموده و در اصفهان ساکن شد تا اینکه در سال 1133ق وفات یافت و در تکیة مخصوص که برای خود در لسان الارض واقع در تخت فولاد احداث کرده بود، دفن شد. او در شعر طبع روانی داشته و «داود» تخلص می کرده است. برخی تخلص او را «عشق» نوشته اند که صحیح نیست. او به نام کوچک خود تخلص داشته و «عشق» تخلص پدرش میرزا عبدالله بوده است.
این آثار از اوست: 1- «دیوان اشعار»؛2- «سلطان الانساب» این کتاب را به امر شاه سلطان حسین صفوی در سن66 سالگی به رشتة نظم درآورده است، نسخة خطی آن در کتابخانه ملی تهران نگهداری می شود؛3- مثنوی «زبورالعاشقین»؛ 4- مثنوی «سفرنامه»؛ 5- مثنوی «نمکدان دین»
این بیت از اوست:
افتاد به کف، زلف تو و کام گرفتیم/ شب بر سر دست آمد و آرام گرفتیم