نصرالله خان مستوفی گرکانی

نصرالله خان مستوفی گرکانی

شهرت :

مستوفی گرکانی
تاریخ وفات :
5/07/1351
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا جهانگیرخان گرکانی (از توابع تفرش) معروف به محاسب الملک که در حدود سال 1255ق متولد شد، از کارمندان دستگاه ظل السلطان بود، و در دفتر استیفا انجام وظیفه می نمود. وی مردی فاضل، ادیب و عارف بوده است .
از جمله اقدامات وی می توان به تعمیر سردر قیصریه در سال 1298ق به دستور ظل السلطان اشاره کرد.
وی مانند اکثر رجال آن دوره، از شر ستم های ظل السلطان ایمن نبوده و به دست وی، زندانی گشت؛ اما آقانجفی، وی را از قضایای آتی این ماجرای شوم، نجات داد.
میرزا نصرالله سرانجام در 5 رجب 1351ق در 96 سالگی فوت و در یکی از اتاق های شمالی تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا جهانگیرخان گرکانی (از توابع تفرش) معروف به محاسب الملک که در حدود سال 1255ق متولد شد، از کارمندان دستگاه ظل السلطان بود، و در دفتر استیفا انجام وظیفه می نمود. وی مردی فاضل، ادیب و عارف بوده است .
از جمله اقدامات وی می توان به تعمیر سردر قیصریه در سال 1298ق به دستور ظل السلطان اشاره کرد. به نظر می رسد تعمیر سردر قیصریه، بهانه ای بود تا ظل السلطان نام شهرهای تحت فرمان خود را روی کاشی به تصویر بکشد. استاد هنرفر متن کتیبه و نام کسانی را که در کتیبه آمده از جمله نصرالله خان مستوفی آورده است. عباسعلی خرم لنبانی، شاعر معروف، دوستی نزدیکی با میرزا نصرالله داشته و در دیوان خود، اشعاری را در مدح او سروده است که مطلع آن چنین است:
ای آنکه از کمال و فصاحت درست و خوش/تحریر می کند قلمت هر نوشته را
سر رشتة کفایت کل چون به دست توست/از کف رها مکن دگر این نغز رشته را
در جای دیگر از دیوانش، وی درخواست امانت کتابی را از میرزا نصرالله داشته که او را به خط نیکو، ستوده و در قالب ابیات زیبایی، این نیاز را بیان کرده با این مطلع:
ای منشی خوش خط که کسی همچو ضمیرت/آیینه ندیده است بدین پاکی و صافی
کافی نبود وصف کمالت که به عالم/شخص تو بود در همه فن کامل و کافی
وی مانند اکثر رجال آن دوره، از شر ستم های ظل السلطان ایمن نبوده و به دست وی، زندانی گشت؛ اما آقانجفی، وی را از قضایای آتی این ماجرای شوم، نجات داد.
میرزا نصرالله سرانجام در 5 رجب 1351ق در 96 سالگی فوت و در یکی از اتاق های شمالی تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
ماده تاریخ وفاتش را عبدالمحمود سرخوش اصفهانی چنین سروده است:
خامه سر خوش نوشت از پی تاریخ او/محاسب الملک شد بسوی دارالقرار