میرزامحمدعلی ملاباشی

میرزامحمدعلی ملاباشی

شهرت :

ملاباشی
تاریخ وفات :
25/08/1287
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا نصیر ملا باشى و از علماى اصفهان است که از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در روز شنبه 25 شعبان -1287ق وفات نمود و در ایوان غربى تکیة مادرشاهزاده دفن شد.
وى پدر میرزا نصیر ملا باشى است که حاج میرزا حسن خان جابرى از او با عنوان: «مرحوم مبرور عالم فاضل و ادیب کامل» یاد کرده و ملکات خوب او را ستوده است.
سنگ نوشتة میرزا محمدعلى چنین است: «هوالحى الذى لا یموت وفات مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه ، جامع المعقول والمنقول، حاوى الفروع و الاصول، فخرالعلماء، صدرالحکماء، بدرالفقهاء، آقا میرزا محمدعلى ملا باشى دارالسلطنه اصفهان، طاب ثراه و جعل الجنة مثواه ولد مرحوم مغفور افضل الفضلاء آقا میرزا نصیر اعلى الله مقامه روز شنبه بیست و پنجم شهر شعبان المعظم سنة 1287».

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا نصیر ملا باشى و از علماى اصفهان است که از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در روز شنبه 25 شعبان 1287ق وفات نمود و در ایوان غربى تکیة مادرشاهزاده دفن شد.
وى پدر میرزا نصیر ملا باشى است که حاج میرزا حسن خان جابرى از او با عنوان: «مرحوم مبرور عالم فاضل و ادیب کامل» یاد کرده و ملکات خوب او را ستوده است.
سنگ نوشتة میرزا محمدعلى چنین است: «هوالحى الذى لا یموت وفات مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه ، جامع المعقول والمنقول، حاوى الفروع و الاصول، فخرالعلماء، صدرالحکماء، بدرالفقهاء، آقا میرزا محمدعلى ملا باشى دارالسلطنه اصفهان، طاب ثراه و جعل الجنة مثواه ولد مرحوم مغفور افضل الفضلاء آقا میرزا نصیر اعلى الله مقامه روز شنبه بیست و پنجم شهر شعبان المعظم سنة 1287».
افسوس که بشکست علیمى را جام /از سنگ اجل زمانه بُد بَدفرجام
آن سرور اهل فضل، ملاباشى / کافزود بناى علم از او استحکام
شد سوى محمد و على چون که به دهر/او را که محمد و على بودى نام
لبیک زنان رفت سوى محضر قرب/ در بزم محمد و على جست آرام
بنوشت وحیدى از پى تاریخش/در بار محمد و على یافت مقام