شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش

شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش

شهرت :

مولوی کتابفروش
تاریخ وفات :
1/08/1366
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فرزند ملا محمد بن ملا على خوانسارى.
شیخ محمدحسین در اصفهان متولد شد و نزد علماى اصفهان تحصیل نمود. او مانند پدر به شغل کتابفروشى پرداخت و با چاپ کتب دینى خدمت شایسته اى به علم و دین انجام داد. اساتید وى عبارتند از: حاج میرزا یحیى مستوفى بیدآبادى؛ آخوند ملا عبدالکریم گزى؛ شیخ مرتضى ریزى و شیخ محمدتقى آقا نجفى.
وى داماد استادش مستوفى بیدآبادى بود و در آخر شعبان سال 1366ق در سن نزدیک به هشتاد سالگى وفات یافت و در جنب پدر مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد بن ملا على خوانسارى. پدرش ملا محمد عالمى فاضل بوده و شغل کتابفروشى داشت. وی در 10 ذى القعده 1307ق وفات یافت و در قسمت جنوب غربى مزار محقق خواجوئى مدفون گردید. بعدها بقعه اى جهت او ساختند. فرزندش در 9 بیت اشعاری در مرثیة او سروده و ماده تاریخش را چنین ساخته است:
کنون بهر تاریخ او گفتمى/که باشد خدایش غفوراً ودود
شیخ محمدحسین در اصفهان متولد شد و نزد علماى اصفهان تحصیل نمود. او مانند پدر به شغل کتابفروشى پرداخت و با چاپ کتب دینى خدمت شایسته اى به علم و دین انجام داد. اساتید وى عبارتند از: حاج میرزا یحیى مستوفى بیدآبادى؛ آخوند ملا عبدالکریم گزى؛ شیخ مرتضى ریزى و شیخ محمدتقى آقا نجفى.
از آثارش یکی «تفسیر مولوى» است که در حاشیه قرآن به چاپ رسیده و خلاصة چندین تفسیر است. از وی همچنین «کشف الآیات» در آخر کتاب «جنات الخلود» به طبع رسیده است. از جمله کتاب هایى که به سعى و کوشش او به چاپ رسیده، شرح فارسى کتاب «من لایحضره الفقیه» ملا محمد تقى مجلسى به نام «لوامع صاحبقرانى» است که در سال 1331ق در دو جلد رحلى چاپ شده است.
وى داماد استادش مستوفى بیدآبادى بود و در آخر شعبان سال 1366ق در سن نزدیک به هشتاد سالگى وفات یافت و در جنب پدر مدفون گردید.
میرزا حبیب الله نیر در وفاتش گوید:
هرکه آمد در جهان هر چند باشد او قوى/عاقبت باید شدن از دار دنیا منزوى
آن ادیب نابغه در علم و در خط حاج شیخ/شد روان سوى جنان با آن مقام معنوى
ناشر مجموعه هاى دین ز قرآن و کتاب/سلخ شعبان کرده جاى اندر سریر خسروى
با ادب تاریخ سال فوت را نیر نگاشت /آمده اندر بهشت اکنون حسین مولوى
ماده تاریخ موجود بر سنگ نوشتة مزارش چنین است:
از پى تاریخ او گفت خرد با یکى: /جا بجنان مى کناد شیخ محمد حسین
در این بقعه حاج میرزا جمال الدین معارف پرور، فاضل ادیب ساکن تهران و عبدالمولى مولوى، فاضل محترم، مدیر روزنامة گلبهار یزد و صاحب چاپخانه گلبهار یزد، از بازرگانان متدین و خدمتگزار، فرزندان شیخ محمدحسین مدفونند.