سیدعلی اکبر میرمحمدصادقی

سیدعلی اکبر میرمحمدصادقی

شهرت :

سیدعلی اکبر میرمحمدصادقی
تاریخ وفات :
23/08/1381
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محسن میر محمدصادقی، عالم فاضل، در 3 جمادی الاولی 1288ق متولد و بعد از تکمیل سطوح در سال 1309ق به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در حوزة درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانى و سید محمد کاظم یزدى و سایر علما حاضر شده و به استفاده پرداخت. در سال 1317ق به اصفهان بازگشت. مدتى در اصفهان سکونت نمود و سپس به قریة گز برخوار رفت و به ترویج دین و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. وی در مسجد شیشه یا خلوت نشین اصفهان اقامة جماعت می نمود.
میر محمدصادقی در روز چهارشنبه 23 شعبان 1381ق وفات نموده و در تکیة میر محمدصادقی ها مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محسن میر محمدصادقی، عالم فاضل، در 3 جمادی الاولی 1288ق متولد و بعد از تکمیل سطوح در سال 1309ق به عتبات عالیات مهاجرت نموده و در حوزة درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانى و سید محمد کاظم یزدى و سایر علما حاضر شده و به استفاده پرداخت. در سال 1317ق به اصفهان بازگشت. مدتى در اصفهان سکونت نمود و سپس به قریة گز برخوار رفت و به ترویج دین و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. وی در مسجد شیشه یا خلوت نشین اصفهان اقامة جماعت می نمود.
میر محمدصادقی در روز چهارشنبه 23 شعبان 1381ق وفات نموده و در تکیة میر محمدصادقی ها مدفون گردید. برادرش سید محمدحسین مدرس در وفاتش اشعاری در 12 بیت سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
تاریخ فوت او ز مدرس سوال شد/گفتا: على اکبرمان رفت زین دیار