سیدکمال الدین میرمحمدصادقی

سیدکمال الدین میرمحمدصادقی

شهرت :

سیدکمال الدین میرمحمدصادقی
تاریخ وفات :
1/01/1370
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
ادیب
فرزند سید مصطفی، متولد1309ق، فاضل ادیب و از مبارزین دورة مشروطه در اصفهان بوده است. او به مشروطه مشروعه معتقد بود و این خود مبنایی برای اختلافش با حکومت شده بود. مدتی در عدلیه به شغل وکالت اشتغال داشت که به دستور رضاخان او را از این کار محروم کرده بودند. وی به دلیل مخالفت با کشف حجاب در سال 1314ش دستگیر و مدتها در پادگان فرح آباد اصفهان بازداشت گردید.
به گفتة فرزندش سید رضا میرمحمدصادقی، «پدر بسیار متدین و شاعری خوش قریحه بود. بیشتر مدح ائمه، علیه السلام، را می-گفت و مجرم تخلص می کرد».
وی مدتی در کارخانة پشم باف ناظم بود. میرمحمدصادقی با وجود مخالفت با دولت، با حزب توده نیز ضدیت داشت، در یکی از اشعارش، اتحادیة کارگری و حزب توده را تقبیح کرده است: «لعنت بر حزب توده و بر اتحاد باد».
از آثارش کتابی در اشعار و مدح ائمة طاهرین است.
سید کمال الدین در سال1370ق فوت و در تکیة میرمحمدصادقی ها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید مصطفی، متولد1309ق، فاضل ادیب و از مبارزین دورة مشروطه در اصفهان بوده است. او به مشروطه مشروعه معتقد بود و این خود مبنایی برای اختلافش با حکومت شده بود. مدتی در عدلیه به شغل وکالت اشتغال داشت که به دستور رضاخان او را از این کار محروم کرده بودند. وی به دلیل مخالفت با کشف حجاب در سال 1314ش دستگیر و مدتها در پادگان فرح آباد اصفهان بازداشت گردید.
به گفتة فرزندش سید رضا میرمحمدصادقی، «پدر بسیار متدین و شاعری خوش قریحه بود. بیشتر مدح ائمه، علیه السلام، را می-گفت و مجرم تخلص می کرد».
وی مدتی در کارخانة پشم باف ناظم بود. میرمحمدصادقی با وجود مخالفت با دولت، با حزب توده نیز ضدیت داشت، در یکی از اشعارش، اتحادیة کارگری و حزب توده را تقبیح کرده است: «لعنت بر حزب توده و بر اتحاد باد».
از آثارش کتابی در اشعار و مدح ائمة طاهرین است. یکی از اشعارش در مدح امام زمان(عج) چنین است:
تو ولی الله کونین و امام زمن استی/تو شه کون و مکان حجت ابن الحسن استی
صاحب عصری و نور دل زهرا و بتول/سید اهل زمان دادرس مَرد و زن استی
سید کمال الدین در سال1370ق فوت و در تکیة میرمحمدصادقی ها به خاک سپرده شد.