سیدمحمدباقر میرمحمدصادقی احمدآبادی

سیدمحمدباقر میرمحمدصادقی احمدآبادی

شهرت :

میر محمدصادقی
تاریخ وفات :
4/02/1363
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید حیدرعلی بن میر سید علی بن میر علی نقی بن میر محمدباقر بن میر محمداسماعیل واعظ بن میر ابوصالح حسینی، عالم فاضل و از ائمة جماعت مسجد ایلچی اصفهان بوده است.
وی در سال 1296ق در اصفهان متولد شد و نزد آقا میر محمدتقی مدرس، شیخ عبدالحسین محلاتی، شیخ محمدتقی آقا نجفی و حاج آقا منیرالدین بروجردی به تحصیل پرداخت و به دامادی بروجردی نائل شد. از زندگی وی اطلاع دیگری در دست نیست.
سید محمدباقر در شب 4 صفر 1363ق وفات یافت و در تکیة میر محمدصادقی ها (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید حیدرعلی بن میر سید علی بن میر علی نقی بن میر محمدباقر بن میر محمداسماعیل واعظ بن میر ابوصالح حسینی، عالم فاضل و از ائمة جماعت مسجد ایلچی اصفهان بوده است.
وی در سال 1296ق در اصفهان متولد شد و نزد آقا میر محمدتقی مدرس، شیخ عبدالحسین محلاتی، شیخ محمدتقی آقا نجفی و حاج آقا منیرالدین بروجردی به تحصیل پرداخت و به دامادی بروجردی نائل شد. از زندگی وی اطلاع دیگری در دست نیست.
سید محمدباقر در شب 4 صفر 1363ق وفات یافت و در تکیة میر محمدصادقی ها (گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.