شیخ محمدحسین نجفی

شیخ محمدحسین نجفی

شهرت :

شیخ محمدحسین نجفی
تاریخ وفات :
1358/06/16
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند شیخ محمداسماعیل بن شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی، عالم فاضل در نجف به دنیا آمده است. این عالم غیور و یاور مستمندان که از شاگردان شیخ محمدرضا نجفی بود در روز جمعه 15 شوال 1399ق/ 16 شهریور1358ش وفات یافت و در تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمداسماعیل بن شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی، عالم فاضل در نجف به دنیا آمده است. این عالم غیور و یاور مستمندان که از شاگردان شیخ محمدرضا نجفی بود در روز جمعه 15 شوال 1399ق/ 16 شهریور1358ش وفات یافت و در تکیة مادرشاهزاده مدفون گردید.