حسن نجمایی لنبانی

حسن نجمایی لنبانی

شهرت :

نجمایی لنبانی
تاریخ وفات :
1359/07/18
مزار :
تکیه سادات بهشتی
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند حسین، فاضل هنرمند و روزنامه نگار که در سال1292ش در اصفهان متولد شد. وی تحصیلاتش را در علوم قدیمه انجام داد. نجمایی از هنرمندان قلمزن، نقاش و خطاطی متبحر بود.
از فعالیتهای حسن نجمایی نخست سردبیری روزنامة بامداد و بعد مدیر مسئولی روزنامة «رعد جنوب» بوده است. اولین شمارة روزنامة رعد جنوب در سال1330ش به صورت هفتگی در چهار صفحه در چاپخانة خدایی به چاپ رسیده است و انتشار آن به وسیلة حسن نجمایی تا بعد از کودتای 28 مرداد ادامه داشت. مطالب روزنامه سیاسی، اجتماعی، انتقادی و خبری بوده است.
حسن نجمایی در 67 سالگی، 30 ذیقعده1400/18مهر1359ش فوت و در تکیة بهشتی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حسین، فاضل هنرمند و روزنامه نگار که در سال1292ش در اصفهان متولد شد. وی تحصیلاتش را در علوم قدیمه انجام داد. نجمایی از هنرمندان قلمزن، نقاش و خطاطی متبحر بود.
از فعالیتهای حسن نجمایی نخست سردبیری روزنامة بامداد و بعد مدیر مسئولی روزنامة «رعد جنوب» بوده است. اولین شمارة روزنامة رعد جنوب در سال1330ش به صورت هفتگی در چهار صفحه در چاپخانة خدایی به چاپ رسیده است و انتشار آن به وسیلة حسن نجمایی تا بعد از کودتای 28 مرداد ادامه داشت. مطالب روزنامه سیاسی، اجتماعی، انتقادی و خبری بوده است.
حسن نجمایی در 67 سالگی، 30 ذیقعده1400/18مهر1359ش فوت و در تکیة بهشتی به خاک سپرده شد.