میرزامحمد ابراهیم نواب

میرزامحمد ابراهیم نواب

شهرت :

میرزامحمد ابراهیم نواب
تاریخ وفات :
1/02/1366
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند میرزا محمدباقر بن محمد بن محمدباقر نواب لاهیجی، از علمای فاضل اصفهان در قرن چهاردهم هجری است.
میرزا محمدابراهیم نزد اساتید زمان خود در اصفهان از جمله ملا عبدالکریم گزی، میرزا احمد مدرس اصفهانی، آقا سید محمدباقر درچه ای، سید محمدمهدی درچه ای و آقا شیخ محمدرضا نجفی تحصیل علم نمود و از ائمة جماعت مسجد ذوالفقار بوده است.
وی عالمی فاضل و زاهدی وارسته بود و سالها در مسجد ذوالفقار اصفهان امامت و به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. نواب دارای زهد و تقوا و محبوب مردم بود، طلاب اصفهان خصوص طلاب مدرسة ذوالفقار از وجود او بهره علمی و معنوی می گرفتند.
نواب لاهیجی در اول صفر 1366ق فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدباقر بن محمد بن محمدباقر نواب لاهیجی، از علمای فاضل اصفهان در قرن چهاردهم هجری است.
میرزا محمدابراهیم نزد اساتید زمان خود در اصفهان از جمله ملا عبدالکریم گزی، میرزا احمد مدرس اصفهانی، آقا سید محمدباقر درچه ای، سید محمدمهدی درچه ای و آقا شیخ محمدرضا نجفی تحصیل علم نمود و از ائمة جماعت مسجد ذوالفقار بوده است.
وی عالمی فاضل و زاهدی وارسته بود و سالها در مسجد ذوالفقار اصفهان امامت و به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. نواب دارای زهد و تقوا و محبوب مردم بود، طلاب اصفهان خصوص طلاب مدرسة ذوالفقار از وجود او بهره علمی و معنوی می گرفتند.
نواب لاهیجی در اول صفر 1366ق فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.
از وی یک فرزند پسر و سه دختر باز مانده است. فرزند پسر او محمدمهدی نواب لاهیجانی، متولد1307ش و از فضلا و دانشمندان معاصر بوده و تحصیلات عالیه را نزد علما و مدرسین اصفهان و قم به انجام رسانید. استادان وی در اصفهان شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی و شیخ محمدحسین مقدس مشکین بودند.
از آثار میرزا محمدمهدی نواب چندین رساله در تقریرات دروس اساتید خود است. وی از چند تن از مراجع قم و نجف اشرف اجازه روایت دریافت نموده است.
میرزا محمدمهدی در روز شنبه2 شعبان1421ق/9 آبان1379ش فوت و در قطعة 25 قبرستان باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.