جستجوی مشاهیر تخت فولاد

نام
شهرت
کد شخصیت
تکیه محل دفن
جنسیت
آثار و تالیفات
تاریخ وفات
زمینه فعالیت
select
نتایج یافت شده عبارت است از :1182

ملا علی اکبر اژه ای

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 21/10/1232
 • تخت فولاد اصفهان

محمد جعفر آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 19/09/1280
 • تخت فولاد اصفهان

مسعود بن عبدالله بیضاوی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 769/12/02
 • تخت فولاد اصفهان

میر ابوالقاسم فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1/01/1050
 • تخت فولاد اصفهان

آقا حسین خوانساری

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1/07/1099
 • تخت فولاد اصفهان

میرزا زین العابدین اشرف الکتاب

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 9/08/1295
 • تخت فولاد اصفهان

بهاءالدین محمد فاضل اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 25/09/1137
 • تخت فولاد اصفهان

سید رحیم اصفهانی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1314/10/26
 • تخت فولاد اصفهان

میرزا آقا امامی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 1334/09/16
 • تخت فولاد اصفهان

شیخ محمدرضا نجفی

اطلاعات بیشتر
 • تاریخ وفات (قمری/شمسی) : 24/01/1362
 • تخت فولاد اصفهان