بی بی مریم سردار مریم بختیاری

بی بی مریم سردار مریم بختیاری

شهرت :

سردار مریم بختیاری
تاریخ وفات (قمری/شمسی) :
1316/01/01
مزار :
میر فندرسکی :
زمینه فعالیت :
سیاستمدار :

دختر حسینقلی خان، متولد سال 1292ق،از سرآمدان زنان ایل بختیاری. در زمان فتح تهران و ورود نیروهای بختیاری به شهر، این زن مردانه پشت بام خانه اش در تهران را سنگر بندی کرد و همراه با عده ای سوار بختیاری به دفاع از مشروطیت پرداخت. وی در وقایع جنگ جهانی اول نیز وارد معرکه شد. خوانین بختیاری که طالب قدرت بودند در این جنگ به قوای عثمانی پیوسته و خود بی بی مریم نیز فرماندهی یک عده سرباز آلمانی را در بختیاری به عهده گرفت. با شکست آنها و تسلط روس ها در اصفهان اموال بی بی مریم به غارت رفت. وی مدت سه ماه به فن کاردرف آلمانی در خانه اش پناه داد و سپس او را روانه عثمانی کرد. به پاس این خدمات امپراطور آلمان تمثال میناکاری و الماس نشان خود را برای او فرستاد و به لقب سردار مفتخرش گردانید. وی در جنگ جهانی اول کمک های زیادی به فقرای شهر اصفهان نموده و نیز تکفل پنجاه نفر فقیر را برعهده داشت. از جمله رجال سیاسی و فرهنگی که به خانه او رفت و آمد می کردند و یا پناهنده می شدند، حسن وحید دستگردی و دکتر مصدق را می توان اشاره کرد. فرزندش علی مردان خان علیه حاکمیت زور و قلدری رضاشاه قیام نمود که در همین راه کشته شد. مراتب اخلاقی و ملی در عدم تسلیم پناهندگان خود، او را در تاریخ ملل زنی ممتاز و بی نظیر ساخته بود. به گفته باستانی پاریزی «چراغ افتخار بختیاری» بود. بی بی مریم سرانجام در سال 1316ش در اصفهان از دنیا رفت.

تور مجازی  بازدید از تکیه بختیاریها


مشروح زندگی نامه

از آنجا که زندگی ایلی با مشارکت و همراهی زن و مرد همراه است، زنان نیز عرصة گسترده ای برای نشان دادن قابلیت های خود می یابند. در میان ایل بختیاری زنان نامدار زیادی وجود دارد. از آن میان شاید بتوان گفت سردار مریم یا بی بی مریم بختیاری از همه سرآمد تر باشد. دختر حسینقلی خان، بزرگترین حکمران منطقة بختیاری که از او به عنوان مقتدرترین ایلخانی تاریخ بختیاری یاد می شود و تنها فرزند بی بی فاطمه، دختر علی رضاخان است. که بعد از گرفتاری محمدتقی خان به ریاست ایل چهارلنگ برگزیده شد.
بی بی مریم در سال 1292ق دیده به جهان گشود. وی دارای شش برادر و یازده خواهر از همسران متعدد پدرش بود. برادران وی که هر کدام به نحوی در تاریخ معاصر ایران نقش آفرین بوده اند عبارتند از 1- اسفندیارخان سردار اسعد اول2- نجف قلی خان صمصام السلطنه 3- امیرقلی خان 4- علی قلیخان سردار اسعد دوم 5- حاج خسروخان سردار ظفر 6- یوسف خان امیرمجاهد.
خواهران وی نیز بدین قرارند: بی بی شیرین، خواهر تنی اسفندیارخان؛حاجی بی بی نیلوفر؛ و بی بی زهرا بیگم، از مادر علی قلی خان؛ بی بی حسنی جان؛ بی بی خانم کوچک؛ بی بی پری جان؛ بی بی ماه خانم، از مادر امیر مجاهد؛ بی بی خانم بی بی؛ بی بی گوهر. دوران خردسالی بی بی مریم با مرگ پدرش حسین قلی خان ایلخانی همراه شد. ماجرای مرگ این خان بختیاری در منابع بسیاری آمده است. خلاصة آن این است که به دنبال سوءظن دربار و خصوصاً ناصرالدین شاه، شاه قاجار که از قدرت و هیبت ایلخانی نگران بود و از اتحاد او با فرزندش ظل السلطان می ترسید، به ظل السطان دستور داد که ایلخانی را به قتل برساند. بدین ترتیب در عصر روز 27 رجب 1299 ایلخان به همراه فرزندانش اسفندیارخان و علی قلیخان در جشنی در میدان نقش جهان، که ظل السلطان ترتیب داده بود، دعوت شدند. پس از پایان مراسم وقتی ایلخان به خوابگاهش بازگشت به وسیلة مأموران دولتی به قتل رسید و صبح شهرت دادند که خان بختیاری سکته کرده و نعش او را با احترام در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند. بی بی مریم در مورد این حادثه و جفای عموهایش با خانواده اش، مطالب تلخی را بازگو می کند. دورانی که هفت سال آوارگی و تحقیر را در پی داشت. وی بعد از مرگ پدرش، تحت سرپرستی برادران خود خصوصاً حاج علی قلی خان سردار اسعد قرار گرفت و به گفتة خودش خواندن و نوشتن را مستقیماً تحت نظر وی آموخته و در زمینة مطالعة تاریخ بوسیلة او تشویق می شده است.
بی بی مریم در طول زندگیش دو بار ازدواج کرد. اول بار به عقد علی قلی خان، پسر محمدعلی خان چهارلنگ محمود صالح در آمد. این ازدواج بر اساس خطبه و عقد محرمیتی صورت گرفت که در چهل روزگی بی بی مریم اتفاق افتاده بود. بنا بر صلاحدید پدرش برای مهار قیام محمدعلی خان چهارلنگ، علیه حاکمیت قاجار و به منظور همراهی ایل محمود صالح چهارلنگ با حاکمیت حسین قلی خان و تثبیت پایه های قدرت وی، بی بی مریم را به عقد علی قلی خان 25ساله در آورده بودند. به گفتة بی بی مریم این ازدواج چهار سال و شش ماه به طول انجامید. حاصل این ازدواج سه پسر به نام های محمدعلی خان، علی مردان خان و سهراب خان بود.
با وفات شوهرش، علی قلی خان، بی بی مریم که حدوداً بیست ساله بود، به خانة پدری بازگشت. ولی بعد از چند سال دوباره تحت فشار برادران و اطرافیان خود و علی رغم میل باطنیش به سال 1313ق به عقد فتح الله خان؛ سردار ارشد پسر عموی خود، مصطفی قلی خان، در آمد و آن گونه که خود در دست نوشته هایش آورده، مصیبت های فراوانی را از این ازدواج متحمل شده بود. بی اعتنایی فتح الله خان نسبت به خانواده و همچنین اموال و املاکی که ایلخانی در اختیار او و برادرانش فرج الله خان گذاشته بود، حس طمع خوانین را بر می انگیخت و باعث درگیری شدید مابین بی بی مریم و برادرانش گردید. بی بی مریم در سن سی سالگی از فتح الله جدا شد. حاصل این ازدواج هشت فرزند بود که اکثر آنها در سن طفولیت از دنیا رفتند. از آن میان مصطفی قلی خان شهرتی کسب کرد و بعدها داماد سردار ظفر شد. مصطفی قلی خان جزو اولین دستة شاگردان اعزامی به اروپا توسط سردار اسعد بود که با شروع جنگ جهانی اول به وطن برگشته در سورشجان و مصطفی آباد سکونت اختیار کردند.
تبلور رنج ها و مصیبت های زمان کودکی و وقایع زمان نوجوانی و جوانی موجب می شود که از بی بی مریم، شیر زنی شجاع و آزادی خواه ساخته شود تا آنجا که در زمان فتح تهران و ورود نیروهای بختیاری به شهر، این زن، مردانه پشت بام خانه اش در تهران را سنگر بندی کرد و همراه با عده ای سوار بختیاری به دفاع از مشروطیت پرداخت و شخصاً تفنگ بر گرفته و علیه عمّال محمدعلی شاه جنگید.
بی بی مریم در وقایع جنگ جهانی اول نیز مانند مردان وارد معرکه شد. گارثویت، پژوهشگر بختیاری او را پیرزنی برجسته که دارای روحی سرکش و فکری مستقل است می داند که در تعیین حیات بختیاری در جنگ جهانی اول نقش مهمی را ایفا کرد.
در این جنگ خوانین بختیاری طالب آن بودند که صاحب قدرت بیشتری شوند و بروز جنگ جهانی اول و آشفته شدن اوضاع فرصتی به خوانین جوان داد تا عرض اندامی کنند. آنها به قوای عثمانی پیوسته و خود بی بی مریم نیز فرماندهی یک عده سرباز آلمانی را در بختیاری به عهده گرفت. استدلال واسموس آلمانی بیش از هر کس در بی بی مریم و ابراهیم خان ضرغام السلطنه و فتح علی خان بختیار سردار معظم مؤثر واقع می شود. در این اوقات به مناسباتی چند شارژدافر آلمانی برحسب خواهش خودش و دعوت بی بی مریم از پردانبه به سورشچان آمد. همراهان وی قریب یک صد و پنجاه نفر بودند. تا این که سردار محتشم که در این موقع از انگلیس جانبداری می کرد، به دستور ارباب برای قلع و قمع آنها راهی بختیاری شد. از آنجا که او در این موقع ایلخان بختیاری بود، مجاهدین پراکنده شدند و یا از خطّه بختیاری گریختند. تا این که در جبهة روسیه موفقیت هایی حاصل شده و روس ها بر اصفهان مسلط شدند و به غارت اموال مخالفان خود پرداختند. از جمله، اموال حاج آقا نورالله نجفی و بی بی مریم را غارت نمودند.
در این زمان فن کاردرف، شارژدافر سابق آلمان در منطقة اصفهان و بختیاری به سر می برد. او مدت سه ماه و نیم در خانة ضرغام السلطنه ومدتی هم در خانة بی بی مریم در سورشجان مخفی بود تا این که بی بی مریم وسایل استخلاص آنها را فراهم کرد و روانة خاک عثمانی نمود.
به پاس این خدمات امپراطور آلمان تمثال میناکاری و الماس نشان خود را برای او فرستاد و به لقب سردار مفتخر گردانید.
توقف رجال سیاسی و فرهنگی در خانة سردار مریم در طول جنگ جهانی اول از نکات مورد اشاره در منابع می باشد. از آن میان می توان از حسن وحید دستگردی، شاعر و نویسندة معروف نام برد. وی که در هنگام جنگ جهانی اول اشعار زیادی علیه استعمارگران روس و انگلیس و نیز به طرفداری از کشور آلمان سروده بود، پس از تصرف اصفهان به وسیلة نیروهای روسیه، به خاک بختیاری و خانة سردار مریم گریخت. بنا به منابع معتبر بی بی مریم در زمان جنگ جهانی اول در اصفهان کمک های شایانی به مردم فقیر و گرسنه نمود. به حدی که به قول روزنامه مفتش ایران در این زمان وی مبلغ پانصد تومان برای اعانه به فقرای شهر کمک کرد و نیز تکفل پنجاه نفر فقیر را بر عهده داشت.
خانة سردار مریم همچنان پناهگاه آزادی خواهانی بود که از جور حکام داخلی و یا کشورهای خارجی بدانجا پناه می بردند. از جمله میهمانان نامدار او که مدتی را در خانة بی بی مریم گذرانید دکتر محمد مصدق بود. وی که در زمان کودتای 1299 حاکم فارس بود، توسط نخست وزیر کودتا، سید ضیاءالدین طباطبایی معزول شد. دکتر مصدق از فارس راهی بختیاری شده و در خانة بی بی مریم پناه گرفت.
بی بی مریم در دورة رضاشاه شاهد قیام جوانمردانة فرزندش علی مردان خان علیة حاکمیت زور و قلدری رضاشاه بود. بعید نیست که بگوییم این حرکت با پشتیبانی و رهبری شخص بی بی مریم در سال 1307ش بوده باشد. قیامی که سرانجام به کشته شدن علی مردان خان انجامید.
بی بی مریم در سال 1316 در سن 70 سالگی در حالی که غم فوت فرزند روحش را آزرده بود، جهان خاکی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان، تکیة میر، در مزاری که با کاشی های سبز پوشانده شده، به خاک سپرده شد.
مراتب اخلاقی و ملی بی بی مریم در عدم تسلیم پناهندگان خود، او را در تاریخ ملل زنی ممتاز و بی نظیر ساخته بود. و به گفتة باستانی پاریزی، مورخ مشهور، « چراغ افتخار بختیاری » بود. آن قدر که وحید دستگردی نیز در مدح وی قصیده ای به عنوان « نوید فتح » سروده است.