سید رضی

تکیه سید رضی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
 گلزار

تکیه گلزار

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
 ملک
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
 کازرونی

تکیه کازرونی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
  فاضل هندی

تکیه   فاضل هندی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
آباده ای

تکیه آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
آرامگاه عطاءالملک دهش

تکیه آرامگاه عطاءالملک دهش

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
آغاباشی

تکیه آغاباشی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
امام جمعه

تکیه امام جمعه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • پهلوی
 • تخت فولاد اصفهان
ایزدگشسب

تکیه ایزدگشسب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
بروجردی

تکیه بروجردی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
بقعه خاتون آبادی

تکیه بقعه خاتون آبادی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
بقعه شهشهانی

تکیه بقعه شهشهانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تخت فولاد

تکیه تخت فولاد

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
تویسرکانی

تکیه تویسرکانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجاریه
 • تخت فولاد اصفهان
جهانگیرخان قشقایی

تکیه جهانگیرخان قشقایی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
حجت نجفی

تکیه حجت نجفی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
خادم الشریعه

تکیه خادم الشریعه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
خلیلیان-دردشتی

تکیه خلیلیان-دردشتی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
درویش عبدالمجید

تکیه درویش عبدالمجید

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • زندیه
 • تخت فولاد اصفهان
زرگرها

تکیه زرگرها

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • دوره معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
زنجانی

تکیه زنجانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
زندکرمانی

تکیه زندکرمانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
سادات بهشتی

تکیه سادات بهشتی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
سادات رضوی

تکیه سادات رضوی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
سادات مهدوی

تکیه سادات مهدوی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
سادات کتاب

تکیه سادات کتاب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
سپنتا

تکیه سپنتا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
سیدالعراقین

تکیه سیدالعراقین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
شهدا

تکیه شهدا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
شیخ مرتضی ریزی

تکیه شیخ مرتضی ریزی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
صاحب مکیال المکارم

تکیه صاحب مکیال المکارم

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
صدر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
فاتح

تکیه فاتح

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
فیض
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
قبرستان عمومی مصلی

تکیه قبرستان عمومی مصلی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
مخابرات

تکیه مخابرات

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
مسجد رکن الملک

تکیه مسجد رکن الملک

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
معارفی

تکیه معارفی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
مغنی گر

تکیه مغنی گر

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
مقدس

تکیه مقدس

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
ملا اسماعیل خواجویی

تکیه ملا اسماعیل خواجویی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
ملا محمد لطیف خواجویی

تکیه ملا محمد لطیف خواجویی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
میر فندرسکی

تکیه میر فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا رفیعا

تکیه میرزا رفیعا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
نزدیک آب انبار کازرنی

تکیه نزدیک آب انبار کازرنی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
هاشمی

تکیه هاشمی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
همدانیان

تکیه همدانیان

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
واله

تکیه واله

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
ورزشگاه

تکیه ورزشگاه

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
کلباسی

تکیه کلباسی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان